ןיימוד שופיח
.Linux םירתא ןוסחא
  Starter םירתא ןוסחא
  Mini רתא ןוסחא
  Regular םירתא ןוסחיא
  Midi רתא ןוסחיא
  Extra םירתא ןוסחא
 (ילאוטריו) המצוע ןוסחא

תונולחב םירתא ןוסחיא
  Mini םירתא חוריא
  Regular רתא חוריא
  Midi םירתא חוריא
  Extra רתא חוריא

םיידועיי םיתרש חוריא
הפוריאב םירתא חוריא
SSL הנפצה תוחתפמ

לארשי םירתא ןוסכיא
לארשי םיתרש חורא

ןיימוד

תויתשתו תויגולונכט - םירתא ןוסחא


תרוצתל ןנכות תשרה לש הרדישה דומעב םקוממה InterSpace לש םינותנה תנסכא זכרמ
.םירחא םיעגפמ וא ריואה גזמ יעגפמ ןגומה ןיוזמ ןוטבה יונבה רצבמ ,רתויב הנימאה לועפתה
.תומיאתמה תואשרהה ילעבל קרו ךא הסינכ הריתמ ונלש החושקה החטבאה תכרעמ
רדחל הסינכהשכ ,דבלב םיגווסמ םיגת ילעבל הרומשו תחטבואמ עדימה ןסכואמ וב ןינבל הסינכה
תבשחוממ הקירס ידי-לע עצבתמה דחוימב ההובג גוויס ילעבל קר תירשפא םיתרשה םיבצומ וב
.דיה ףכ לש


ירגאממ תוקיחרמה תומדקתמ תוכרעמ תרזעב תידוחיי הרוצב תחטבואמ טנרטניאה תשר ךרד הסינכה
.עדימה לעב י"ע תרשואמ הניא ותשיגש ימ לכ ןסכואמה עדימה
.הממיב תועש 24 החטבאה תוכרעמ תא םירטנמ תשרה יסדנהמ
תוחושקהמ החטבאו רוטינ תוכרעמ י"ע בורקמ תררבנו תדפקומ תתשורמה תכרעמה לא השיגה
.ןסכואמה עדימה תויטרפ תא חיטבהל תנמ לע תאזו


תילבולג תרושקת
:הסירפ
תרושקתה תיקנע לש תרושקתה דקומב תססובמ InterSpace לש םיתרשה תוח
תווח תא םללכבו Verio תרבח תיתשת תא השכר הנורחאה וז . NTT תינפיה
תרושקתה תמוצל תוכימסבו תיזכרמה טנרטניאה תרדשב תמקוממה םיתרשה
תותמצ 100ל תשרה תרשוקמ כ"הסב .ב"הרא לש יחרזמה הפוחבש MAE/ East
LINX, MAE West, MAE East, NY NAP & PAIX,:םהינב ,תויזכרמ תרושקת
. תויטרפ Peering תודוקנ 80ל ןכו AADS-Chicago

-תימלוע תשר הנה וז תרושקת תשר
תותשר ילגעמל OC3, OC12, OC48 יווק תרשקמה Gobal Tier-1
יזכרמ םירשוקמ וז תשר .היסאו ,הפוריא ,הקירמא ןופצב םיידועיי
תרושקתה יווק . 1.5Gbp/s לש ידועיי וקב ב"הראו ןפי לש תרושקתה
. 2.5Mb/s לע הלוע ב"הראל תיאקירמא ןופצה תשרה תא םירשקמה
םירתאה לש תושיגנ לש רתויב הובג המר החיטבמ וז תוירושיק
.םיניוצמ הבוגת ינמזו ,םלועב השיגה תודוקנ בורמ םיתרשה תווחב םיחראתמה

:תודירש
.(redundancy) התודירש תא םסקממה ןפאב וננכות תשרה יקלח ןיב שגפמה תודוקנ
יתשלו םייפולח םיגתמל םירבוחמה םייזכרמ םיבתנ ינשמ היונב תרושקת תמוצ לכ
תוינוציחה תותשרה ןיב ילמיטפוא בוליש הנה האצותה .תויפולח תוימינפ תותשר
גוסמ םנה םיבתנה תרושקתה תווחב . Layer 3 Redundancy לש התגשהו תוימינפל
.Juniper Networks M40 יבתנ ןכו Cisco 12000 series Gigabit Switch


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | טנרטניאב הקילס | ילאוטריו תרש | םירתא תיינב | םירתא ןוסחא | ןיימוד | הנמזה
Copyright © 1997 - 2007 InterSpace LTD. Web Hosting All rights reserved.