ןיימוד שופיח
.Linux םירתא ןוסחא
  Starter םירתא ןוסחא
  Mini רתא ןוסחא
  Regular םירתא ןוסחיא
  Midi רתא ןוסחיא
  Extra םירתא ןוסחא
 (ילאוטריו) המצוע ןוסחא

תונולחב םירתא ןוסחיא
  Mini םירתא חוריא
  Regular רתא חוריא
  Midi םירתא חוריא
  Extra רתא חוריא

םיידועיי םיתרש חוריא
הפוריאב םירתא חוריא
SSL הנפצה תוחתפמ

לארשי םירתא ןוסכיא
לארשי םיתרש חורא

ןיימוד

(Web Hosting) םירתא ןוסחא - 2003 תונולחב הכימת
  התגיצנו ינורטקלא רחסמ תונורתפו םירתא ןוסחא ל לארשיב הליבומה הרבחה InterSpace
ירתא ןוסחא ןורתפ לע ןורחאה עובשב הזירכה NTT/Verio םוקלטה תרבח לש תילארשיה
טנרטניא יתרשל תונולח תמרופטלפ לש שדחה רודה ,2003 תונולח תרש יבג לע טנרטניא
םירתא ןוסחא יתרש תרמוחו- IIS 6.0 תרשה לוהינ תכרעמ לש שדחה רודה תונורתי ןיב בלשמה
.דאמ ההובג עוציב תמר ילעב

שדחה רודהמ הלעפהה תכרעמ תא םלועל טופסורקימ הגיצה וב םויב העצבתה הקשהה
ןוסחא םע ".NET" תיגולונכטב דובעל תונמדזה וישכע הנשי InterSpace תוחוקלל .םיתרשל
.2003 תונולח תביבסב יפותיש תרש יבג לע םירתא

רתויב החונהו תמדקתמה הניה ,טפוסורקימ תרצותמ םיתרשל השדחה הלעפהה תכרעמ
דע דסמהמ ונבנ ,םויכ םיעיצמ ונאש טנרטניא ירתאל םירתא ןוסחא תוינכות .םויכ הנשיש גורדישל
,םיחתפמה .םויכ תיאנולח תכרעמב גישהל ןתינש םיעוציבו תונימא לש רתויב ההובגה המרל
.וז תינשדח תכרעמ לע הנש טעמכ ךשמב ודקש ונלש תותשרה ילהנמו םיסדנהמה

:םניה םייפותיש 2003 תונולח יתרשב םירתא ןוסחא תוינכות לש םינייפאמהמ קלח
טרדנאטסכ POP3 ראוד תונובשח ,דבוכמ ספ בחור ,בידנ ןוסכיא חפנ
גוסמ םינוש םיינקת םיביכר ןיקתהל תורשפאו ,ךלשמ IP תבותכ, Framework 1.1,
,תינשדח דוביע תרוטקטיכראו IIS 6.0 תכרעמ הגיצמש ,תולקתל ההובגה תלוביסה .ASP.NET
.דבכ סמוע תחת וליפא ,יוארכ ודקפתי ךלש םירתאהש ןוחטיב ךל רשפאת

ינש םע לטניא תססובמ תכרעמ לע תונקתומ ,2003 תונולח תרש יבג לע םירתא ןוסחא תוינכות לכ
ןורכיזו ,fast Raid SCSI יננוכ ,Hyperthreading םע Intel Xeon 2.4 GHz גוסמ םינותנ ידבעמ .בחרומ RAM


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | טנרטניאב הקילס | ילאוטריו תרש | םירתא תיינב | םירתא ןוסחא | ןיימוד | הנמזה
Copyright © 1997 - 2007 InterSpace LTD. Web Hosting All rights reserved.