שופיח
 ShopSite תוכרעמ

 םיחטבואמ םיתרש

 יארשא יסיטרכ תקילס

 םירתא ןוסכא

 םיידועיי םיתרש

 DataCenter

 םלועב םירתא לופכש

 הפוריאב חוריא

 לארשיב חוריא

 ןיימוד

SSL תועצמאב עדימ תחטבא
עדימ תרבעהב םויה לבוקמה טרדנטסה אוה - Secure Socket Layer - SSL
רתאה םע רשקתל שלוגה לש ןפדפדל םירשפאמ SSL לוקטורפ .טנרטניאב חטבואמ
ץורע תמקה רחאל .ןפצומ תרושקת ץורע םיקהל הארנ יתלב ןפואבו ךלש
.תחטבואמ הרוצב יארשא יסיטרכ רפסמ ומכ עדמ ריבעהל לוכי שלוגה ,הז

- ךבל תמושתל
םיללוכ םניאו תחטבואמ הרוצב עדימ תרבעה םירשפאמ SSL לוקוטורפ
.יארשא יסיטרכ תורבח םע תורשקתה וא תוינק תלגע לש תינכות םוש

.SSL ילוקוטורפב שומישל תויצפוא 2 תודמוע סייפסרטניא תוחוקלל

'א היצפוא
תינכותב םירתאל תורשפא תאז .ונלש SSL תדועתב שמתשהל ןתינ
-כ ולעי ךלש םיחטבואמה םיפדהו םניח אוה שומישה .הלעמו "תיעוצקמ"
.https://wwwXX.intervision.co.il/

(תוינכותה לכל) 'ב היצפוא
SSL תדועת לש הריחמ .ךלשמ SSL תדועת ונכרד שוכרל ןתינ
-כ ןפדפדב ולעי ךלש םיחטבואמה םיפדהו הנשל $185 אוה

https://www.YOUR-DOMAIN.com/
םיפסונ םיטרפ


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | ינורטקלא רחסמ | םירתא תנסכא | הנמזה |
Copyright © 2000 InterSpace LTD. All rights reserved.