WWW..

!שדח DataCenter - םיתרש תווח

ולא םימיב הכנח סייפסרטניא תרבח
.םלוע קבוח ןורתפ קינעמה ינשדח םיבשחמו תרושקת זכרמ


הלועפ ףותיש ךות םקוה ,הינתנ לש שדחה היישעתה רוזאב הנבנש ,זכרמה
סייפסרטניא תרבח ידי לע לארשיב תגצוימשNTT/Verio תרושקתה תיקנע םע
6 לש תולעב הנבנש DataCenter -ה .תילארשיה Artnet תרבח לש התרזעבו
תטישב םינוגרא לש םיתרש ,תורבח לש טנרטניא יתרש חראי ,םילקש ינוילימ
.טנרטניאב תויצקילפאו ןכות תויקפסל תיתשת קינעי ןכו Outsourcing

תינבש רשאמ רדלוב סומ רמ , NTT/Verio לש Data ה תביטחב הפוריא אישנ
רתויב תוהובגה תומרב הניקתו תוכיא יביתכת יפל התשענ DataCenter ה
תרושקת יזכרמו םיתרש תווח ךרעממ קלחכ בלתשמו הנבנ DataCenter -ה.
תחאב תימואלניב תוליעפל הקנזה סיסב תוימוקמ תורבחל קינעמו םלועה יבחרב
DataCenterה ליבקמבו .םלוע קבוח ןורתפו NTT/Verio לש םיתרשה תווח 64 מ
זכרמכ ילארשיה DataCenter ב שמתשהל תורשפא תוימואלניב תורבחל קינעמ
.תימוקמה םתוליעפל

.תמכחותמ תיגולונכט תיתשת יבג לע םינותנ חוריא יתוריש קינעמ זכרמה ,לעופב
תויתשתב Outsourcing ב שומיש ידי לע קנע תועקשה ךוסחל םילוכי םיקסעו םינוגרא
,החטבאו רותינ יתוריש םיללוכ םילהונמה םיתורישה .זכרמה לש םילהונמה םיתורישבו
DRP. יכרצל רוזחישו םייוביג יתורישו םיתרשה לוחתא
תורבח ,ףנעב הטאהה תורמל" ,סייפסרטניא תרבח ל"כנמ ,יקצסונ קיציא ירבדל
שרוד וניתוחוקל לש לודג רפסמ .תיגולונכטה םתוחתפתהב תויולת םהש תוניבמ
חומצלו ךישמהל וניתוחוקלל רשפאמ רטנס הטאדה .ןוגראל םיפיקמ הטאד תונורתפ
.עדימה לוהינו תויתשתל תורושקה תויולעה לש תיתועמשמ הדרוה ךות תיגולונכט
תקוזחתל גואדל ךרוצ ןיא datacenter -ה תוחוקלל .ידימ אוה ןמזבו םיבאשמב ןוכסחה
".ןועשל ביבסמו םיחמומה בטימ ידי לע תעצבתמ הכימתה .טנרטניאל ולש תוירושיקהו תרשה


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | ינורטקלא רחסמ | םירתא ןוסחא | הנמזה |
Copyright © 2000 InterSpace LTD. Hosting All rights reserved.