ןיימוד שופיח
.Linux םירתא ןוסחיא
  Starter םירתא ןוסחא
  Mini רתא ןוסחא
  Regular םירתא ןוסחיא
  Midi רתא ןוסחיא
  Extra םירתא ןוסחא
 (ילאוטריו) המצוע רתא ןוסחיא

תונולחב םירתא ןוסחיא
  Mini םירתא חוריא
  Regular רתא חוריא
  Midi םירתא חוריא
  Extra רתא חוריא

VPS ילאוטריו תרש ןוסחיא
הפוריאב םירתא חוריא
SSL הנפצה תוחתפמ

לארשי םירתא ןוסכיא
לארשי םיתרש חורא

ןיימוד

:דלרווטנרטניאב חרוא

:Hosting -ה יתוריש תרבח ,Verio לש הפוריא אישנ ,רדלוב סומ


"לארשי ומכ ןטק הכ רוזאב לודג הכ קט-ייה זוכיר רחא םוקמב ןיא"

,לארשי ץוחמ Hosting -ל תוקוקז לארשיב קט-ייהה תורבח תיברמ"
"קפסל םילוכי ונא הז תאו,(Moos Bulder) רדלוב סומ היה ,דלרווטנרטניא תכורעתל ועיגהש םיטלובה םיחרואה דחא
לש הלודג תיקפסו םלועב הלודגה Web hosting -ה תרבח -Verio תרבח לש הפוריא אישנ
.סייפסרטניא תרבח י"ע לארשיב תגצוימה ,םיפיקמ טנרטניא יתוריש


ךשמב ,ןכאו .תושיכר לש ךרדב החימצו לודיגב הרחבו ,1996 -ב ודרולוק רבנדב המק Verio
NTT י"ע 2000 רבמטפסב השכרנש דע ,תושיכר 50 -מ רתוי Verio העציב םינש עברא
Verio -ב העיקשה 1998 -ב רבכש ,תינפיה NTT DoComo לש האלמ תולעבב תב-הרבח - תרושקת
.רלוד ןוילימ האמ

?Verio תא NTT השכר המל

,םידבוע ףלא 220 ,תוסנכה רלוד דראילימ 100 - םלועב הלודגה ןופלטה תרבח איה NTT:רדלוב
ךכ םשלו ,IP -ה םלועל בחרתהל ךרד השפיח DoComo NTT .םלועב תונידמ 165 -ב תוליעפו
,השיכרל תויונפ תודמעומ הברה ויה אל .הלודג תשר םע ,ב"הראב הליבומ הרבח השפיח
זוחא 100 -ב הלודג איהשכ,Shared hosting -ב 1 'סמ הרבחה הנהו התייה Verio יכ
Verio התנק תוברה היתושיכר תרגסמב .תוחוקל ןוילימ יצח הל שיו ,הירחא האבה הרבחהמ
תרכשהב קסועה הז םוחתב םג הליבומ איה םויהו ,Vertical hosting-ה םוחתב הרבח םג
השכר 1999 -ב .ךכל םושייה תמאתהו - דבעמ וא קסיד ,ןורכיז – בשחמ עטק
Dedicated hosting -ב הליבומהו ,היני'גריוב הסיסבש Digital Nation תא Verio
ןאס תנוכמ וא סקוניל ,2000 תונולח תחת ולשמ ידועיי בשחמ רוכשל לוכי שמתשמ הב הביבס -
,רוטינ ,יוביג ,הקוזחת הכימת :םיתוריש ךרעמ םע הרמוחה תא תבלשמ Verio .סיראלוס
.'וכו Caching ,םיסמוע ןוזיא ,VPN ,Firewall ,החטבא

?םויה רמוא הז המ

תקוושמ NTT .ב"הראב םיליבומ ןיידע ונאו ,תרושקת NTT לש האלמ תולעבב Verio םויה :רדלוב
תובחרתהה תא ליבוהל יתשקבתה רבעש רבוטקואבו ,ןפיב וניתורישו ונירצומ לכ תא
קושהמ זוחא 65 תווהמה ,הינמרגו תפרצ ,הינטירבב םידקמתמ ונא םויה .הרבחה לש תיאפוריאה
םע םידבוע ונא הפוריא ראשבו ,דרפסVerio םע,דרפסב תישארבמ יתלחתה שדוח ינפל .יאפוריאה
.לארשיב סייפסרטניא ומכ םיציפמ

?קושב םילעופ םתא ךיא

םילעופ ונא םהב Hosting -ה ימוחת תשולש לכב ,תיגטרטסא הניחבמ :רדלוב
םירכומ ונא סיסבה ירצומ תא .הריכמ יכרד םישפחמ ונא (Vertical -ו Shared Hosting ,Dedicated Hosting)
- הפוריאב 2,800 םהמ ,םלועב םיקוושמ 7,000 ונל שי .טנרטניאה ךרד תיאנועמק הרישי הריכמב
הברה םג ונל שי Shared hosting -ב ונתחלצהל תודוה .היישעתב רחא דחא ףאל ןיאש םוצע רפסמ
.ץיוושב םוקסיווסו הילטיאב הדרטסרופניא םע ומכ ,הפוריאב OEM ירשק
השכר סייפסרטניאשכ ,לארשי ללוכ- ב"הראמ ועיגה הפוריאב וניקסעמ זוחא 60 -כש ןייצל ןיינעמ
רתוי הבוט הכימת תתל תלוכיו תיתשת םינוב ונא םויה .לארשיב תוחוקל רובע ב"הראמ םיתוריש
ידכ ,'וכו הבורק תיקוויש הכימת ,םימוד ןמז ירוזא לש תונורתיה םע ,הפוריאמ תורישי וניפתושל
.הפוריאב תויביסרגא רתיב וניקסע ביחרהל

?Hosting -ה םוחתב קושה תומגמ המ

:תמ Shared hosting יכ הרמאש השיג איה הנושארה .תוטלוב תומגמ רפסמ הז קושב שי :רדלוב
תוחוקל לש שדח ריעצ קוש שיו ,ןוכנ ךפיההש וניליג .םילוז םיריחמהו ,חיוורמ אל דחא ףא
Shared
תביבסב ףסומ ךרע יתורישל בר שוקיב םלצא שיו ,ינורטקלא ראודב רקיעב םישמתשמה
תונורתפ תפחוד Verio ךכ םשל .תויביטקודורפ ילכ רובע הנטק תפסות בלשל םינכומ םהו hosting
.הלש עציהב םבולישל ASP יקפסמ
ומכ תויביטקודורפ ילכ ךרעמ -Verio Vertical hosting Office לע שדוחה ונזרכה ךכ
ףותיש ,ינורטקלא ראוד תונובשח 4-5 דע –,קולטואא םאות םינותנ דסמל הירפס תכימת ,םינמוי
9 לש דואמ לוז ריחמב הלא לכ .ההובג תוחיטב תמרב – תונגוממ םישמתשמ תוצובק ,םיכמסמ
םיכמסמל סנכיהל רשפאמ ,(ןפיב) IMOD -ו WAP תלוכי לעב ונה הז רצומ .דבלב שדוחל רלוד
םישרוד אלש םיפסונ םירבדו WAP ךרד םימולשת לודומ ללוכו ,WAP-ה ךרד םלאפמ גייחלו רלולסהמ
.דיינה ןופלטב
םיציחלב שומיש הברה
תכרעמ םע ינורטקלא רחסמ לש בוליש - תיגברונה טוממ תרבח לש ןורתפ ונגצה טיבס תכורעתב
תכרעמה .Shared hosting וא Dedicated hosting תביבסב דחא ףאל ןיאש תיפרוע ERP/CRM
ןויסינל הילגנאב התוא םיצירמ ונאו ,םישמתשמ 10-15 לש םינטק םיקסעל תדעוימ
Shared hosting -ה קוש ,IDC -ו רנטרג תויזחת יפל םגו וניתוכרעה יפל.הבר החלצהב
Shared hosting -מ תאצל םיצור םישנא הברהש ןוכנ .הנשל זוחא 50 דע לש בצקב לדגי
תתל ידכOEM יפתוש םע םילעופ ונא ןכלו,תוליעפ לש םילודג םיחפנ םהל שישכ
.יתוכיא תוריש לש תימדת Shared hosting -ל

תורבח תליפנ בקע ,םינורחאה םישדוחב .להונמ Dedicated hosting -ל הרושק תפסונ המגמ
יקפסמ הבזכא שי ,םימוצמצ וא ףסכ רסוח בקע ילבולגה קושב םישוקיב תדיריו םוק.טודה
ןוזיא םע ילבולג סיסב לע בטיה תכמתנ תיתוכיא הפולח םישקבמ םיבר םישנאו ,טנרטניא
,ךוניח הברה שרוד הז .םישוע אל ךא ,הברה םירבדמ - ריעצ הז םוחתב קושה .םיסמוע
םרוג .ינוציח Datacenter -ב ךלשמ בשחמ לש תונורתיו תולוכי ןיבהל השקש ינפמ
רקיעב הטאוהש ,לארשי ללוכ ,הפוריא לכב הריהמה תוירושיקה תייעב אוה ףסונ ליבגמ
רצומ ונהש -DSL תובהוא אל תוצראה לכב תוימוקמה וקלטה תורבח יכ ,תויטילופ תוביסמ
,איה ילש תיזחתה .רוכח וק לומ תיתועמשמ תוסנכה תיחפמ ךא ,קלח ןפואב ץרה בוט
,הפוריאב םיאבה םישדוח 18 -ב תונימז ויהיו דחיב וכלי םילבכה ימדומו DSL-ה תורבח םאש
היהי זא .10 לש רוטקפב לדגי יתוכיא ימואלניבו ימוקמ ןכותל תושירדהו ךרוצה ירה
םתושרל דימעיש DSL וצרי Datacenter -ב ןהלש תוידועיי תונוכמ םע תורבחש רורב
.הריהמ תרושקת

?ןוילעה הצקב םימדקתמ Hosting יתוריש תוצור תורבח הזיא

תורישל רתוי םיריהמו םילודג ,םיבוט Web ירתא תוצורש תולודג תורבחמ לודג שוקיב שי
טרופס תודוגא דע ,טנרטניאב תינוכמ תרוצת םירשפאמה תוינוכמ ינרצימ לחה– םהיתוחוקל
.םייתוכיא םירתאו םידהואל ירסמ חולשל תוצורש

ישנא ןוכימ ,תויביטקודורפ ילכ - םיידוחיי תונורתפ םישפחמ םילודגה םידיגאתה ,ןכ ומכ
םיניבמו ,(תונוש תושביב ןהידרשמ רשקל תוצור תורבח הברה) טנ-הרטניא,החטבא ,תוריכמ
רשא ,לגר וטשפ אלש תוימזי םוק.טוד תורבח :ףוסבלו .בר ףסכ ךסוח טנרטניאהש
.םייפיצפס םימוחת רובע םינכת וחתיפ

ונאש ךכל ונתוא איבמ הז .תילבולגה המרב ןכות תקפסאו םימושיי תרשל איה ונלש היגטרטסאה
ב"הראב אצמנ backbone -ה .NTT -ל םג דואמ תיסיסב השירד ונהש ,ילבולג backbone T1 ילעב
התא ,backbone ךל ןיא םא .הפוריאב backbone םימיקמ ונאו ,(םירחתמ אלל ,םש ידוחיי) היסאבו
backbone תוירושיק םיקפסמ ונא .דואמ םיידוחייל ונתוא השוע וילע תולעבהש ךכ ,םירחאב יולת
תוקוקז ןכלו ,םייתרוסמה סוקלטה םע תורחתמה םוקלט תורבח לש אבה רודה םה יכ ,DSL יקפסל
.םילודגל תכלל תוצור ןניאש ינפמ backbone -ל יפילח רוקמל

ףסכ הברה הלועה Enterprise hosting לש השדח הירוגטק תחתפתמ קושה לש ןוילעה הצקב
24X7 לש הכימת םע תוריש תשר ימכסה םישקבמ םינוגרא .תויחמומ הברה הרובע תשרדנו
.ילבולג סיסב לע הכימתו תוריש לבקל ידכ ךכ רובע םלשל םינכומו
להקהש םיפוג - היזיוולט תונחתו םינותיע ומכ םילודג ןכות יקפס םע םג םידבוע ונא
.םוקמ לכב להקל םברקלו םהלש םינכת קיתעהל םיצור םהו ,םלועה לכב אצמנ םהלש

?םכלש םירחתמה ימ

תורחתה ילבולג סיסב לע ךא ,םיימוקמה סוקלטה םה תונושה תונידמב םירחתמה :רדלוב
םיקסוע םהינש ךא ,טנ.וי.ויו סודוסקא םה םירחתמה תלהונמ הביבסב ןוילעה הצקב.דואמ תלבגומ
יתוריש םע co-location -ב טנ.וי.ויו ,תוירושיקב סודוסקא :םירחא םימוחתב םג
םיקפסמ ונאו ,היסאב ללוכ ,תילבולג תשר ונל שיש אוה ונתוא לידבמש המ.ףסומ ךרע
םיילבולג םיינוגרא Hosting יתוריש דעו ,שדוחל רלוד 20 -ב טושפ רתאל תורישמ לחה
ונומכ הנמאנ אל תרחא הרבח ףא :רתויב בושחו .שדוחל רלוד 100,000 -ב םילהונמ
תויופתושו תותירבמ ויהי וניקסע לכמ זוחא 85 יכ ןה יתויפיצ .םיקוושמה ץורעל
.היצרגטניאו הכימת ,תונורתפב

?םכלש יאפוריאהו ילבולגה ךרעמב לארשי תא האור התא ךיא

.ןטק הכ רוזאב לודג הכ קט-ייה זוכיר רחא םוקמב ןיא .םלועב ידוחיי דמעמ שי לארשיל :רדלוב
.קפסל םילוכי ונא הז תאו ,לארשי ץוחמ Hosting -ל תוקוקז לארשיב קט-ייהה תורבח תיברמ
דואמ החילצמו םינש רפסמ ונל הנמאנה סייפסרטניא תרבח םע ונירשק לע דחוימב םיחמשו ונא
רוציל ורזעי Verio לשו סייפסרטניא לש תויחמומהו ןויסינה יכ םינימאמו ,Managed hosting -ב
הניחבמ דואמ בוט דיקפת אלממ ,סייפסרטניא ל"כנמ ,יקצסונ קיציא .םיצורמ םילארשי תוחוקל
.הדובעב החלצהל דואמ בוט סיסב הז .תוחוקל תורישו תיעוצקמ
:הנומתב
,יקצסונ קיציא םע ,Verio לש הפוריא אישנ ,(לאמשמ) רדלוב סומ
סייפסרטניא ל"כנמ


תרושקת ןרוד - CEO ,לגור ןנער : י"ע בתכנ


תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | ינורטקלא רחסמ | םירתא ןוסחיא | םירתא תיינב | הנמזה | ןיימוד
Copyright © 1997-2008 InterSpace Hosting. All rights reserved.