ןיימוד שופיח
.Linux םירתא ןוסחא
  Starter םירתא ןוסחא
  Mini רתא ןוסחא
  Regular םירתא ןוסחיא
  Midi רתא ןוסחיא
  Extra םירתא ןוסחא
 (ילאוטריו) המצוע ןוסחא

תונולחב םירתא ןוסחיא
  Mini םירתא חוריא
  Regular רתא חוריא
  Midi םירתא חוריא
  Extra רתא חוריא

םיידועיי םיתרש חוריא
הפוריאב םירתא חוריא
SSL הנפצה תוחתפמ

לארשי םירתא ןוסכיא
לארשי םיתרש חורא

ןיימוד

סייפסרטניא יתרשב עמטוה ASP.NET תיגולונכטב םירתא ןוסחא Windows Hosting,בר םולש

ASP.NET (Active Server Pages) -ה תכרעמ לש התעמטה לע זירכהל םיאג ונא
.םלועמ תמדקתמה חותיפה תביבס תא ךיתוחוקלל קפסמ ASP.NET םירתא ןוסחא .טפוסורקימ תיבמ
תתל החיטבמ וז המזוי .טפוסורקימ לש .NET -ה תמזזיל סיסבה תא הווהמ ASP.NET
בוציע תעב םידקת ירסח תושימגו הטילש טנרטניא יססובמ קסע יתבלו םירתא יחתפמל
.NET -ה תמזזי לשו ASP.NET לש תונורתיהמ קלח .טנרטניא ימושייו םירתא חותיפו
:םיללוכ
.דועו ,C# ,VB.NET ,JScript.NET תוביבסב ASP.NET -ל םימושיי בותכל תלוכיה
.םיספטב הכימתל הטילש יקשממ לש בחר ןווגמ
.XML תפשב הקזח הכימת
.('דכו PDA ,םיירלולס םינופלט) םידיינ םירישכמב הכימת
.טנרטניא ימושייל המצע ילעב םייקסע םיטקייבוא לש הריצי
!תויורשפאו תולוכי לש בחרה ןווגמב עגונ קר ליעל רומאה
.NET -ו ASP.NET תוכרעמב תומייקה תויורשפאו םינייפאמ לש רתוי הפיקמ המישר
...ב אוצמל ןתינ דועית יכמסמ םג ומכ

ASP.NET FAQ                                     
ASP.NET Extension Information   
Access to the .NET Class Library

Windows Server 2003 Hosting plans FAQ
Windows Server 2003: Technical Information
Windows® Server 2003 Migration Checklist
Windows Hosting Server 2003 Migration FAQ


ינכט עדימ םיעיצמה םירתאל םיבושח םירושיק אוצמל םג ןתינ ,ולא םישדח םיכמסמ ךותב
ךל שדח ASP.NET םא ןיב .ASP.NET יבגל ןכו .NET -ה תמזזי יבגל ההובג המרב
ךל םיישומיש ויהי ונלש םירחבנה םירושיקהש םיחוטב ונא ,ךל רכומ ASP.NET םא ןיבו
לידגהל םיכישממ ונא ,דימת ומכ .ךיתוחוקל לשו ךלש .NET -ה תיווח לש םיטבהה לכמ
םיבוטה םירתא ןוסחא תונורתפל תועצה לבקל ולכוי ךיתוחוקלש ךכ ,ךל ונלש תועצהה ןווגמ תא
.סייפסרטניא תווצב ךתופתתשה לע הדות בושו .רתויב

,הכרבב
סייפסרטניא


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | טנרטניאב הקילס | ילאוטריו תרש | םירתא תיינב | םירתא ןוסחא | ןיימוד | הנמזה
Copyright © 1997 - 2007 InterSpace LTD. Web Hosting All rights reserved.